Strona Główna Regulamin

Regulamin

Prezentujemy poniżej regulamin obiektu POKOJE SAMOOBSŁUGOWE 24/7 KAŁUSZYN.
Jego przestrzeganie da gwarant komfortowego pobytu Tobie i przyszłym gościom naszych pokoi.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
POKOJE SAMOOBSŁUGOWE 24/7 KAŁUSZYN

§ 1 Przedmiot regulaminu
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu noclegowego, przy ul. Plac Kilińskiego 8, 05-310 Kałuszyn, będącego własnością PHU TOPAZ SP. Z O.O. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Kolejowa 3B, NIP: 8231669776.
2. Każdorazowo, gdy w Regulaminie jest mowa o:
– Obiekt noclegowy – mowa o usługodawcy,
– Gościu – mowa o usługobiorcy.
3. Regulamin określa zasady korzystania z usług Obiektu noclegowego, zakres odpowiedzialności Gości i Obiektu noclegowego oraz zasady przebywania na terenie Obiektu noclegowego.
4. Regulamin dostępny jest przy kiosku recepcji głównej, informatorze w pokoju oraz na stronie internetowej obiektu noclegowego. 
5. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie rejestracji Gościa w Obiekcie noclegowym, co potwierdza zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług hotelowych pomiędzy Gościem, a Obiektem noclegowym.
6. Polityka prywatności, dostępna na stronie www.pokoje-kaluszyn.pl stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§2 Rezerwacja i meldunek
1. Rezerwacji można dokonać internetowo, przez stronę internetową Obiektu noclegowego, poprzez portal Booking.com, mailowo, telefonicznie dzwoniąc na infolinię lub osobiście w kiosku Obiektu noclegowego.
2. Po dokonaniu rezerwacji na stronie lub poprzez Booking.com, Gość musi opłacić pobyt z góry, otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, które zawiera warunki rezerwacji oraz Kod dostępu do drzwi głównych Obiektu noclegowego.

3. Bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa na 24 h przed planowanym przyjazdem. W przypadku nieodwołania przez Gościa rezerwacji w terminie do godz. 10:00 dnia następnego lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Obiektu, Obiekt obciąży Gościa za pobyt.
6. Gość Obiektu noclegowego zobowiązany jest do wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych, wymaganych na stronie internetowej, Booking.com, a także podczas zameldowania przy kiosku samoobsługowym w Obiekcie. W przypadku wpisywania nieprawdziwych danych, proces meldunkowy nie będzie możliwy.

7. Obiekt może uniemożliwić realizację rezerwacji i meldunku Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub innych Gości albo szkodę na pracownikach Obiektu.
9. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa będącego w stanie nietrzeźwości.

§ 3 Doba hotelowa
1. Pokój jest wynajmowany na doby. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
2. Jeżeli Gość nie określił inaczej, przyjmuje się, że pokój jest wynajęty na 1 dobę.
3. Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
4. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, możliwe poprzez zrobienie kolejnej rezerwacji w samoobsługowym kiosku lub poprzez kontakt telefoniczny z infolinią do godz.10:00 dnia, w którym upływa termin doby hotelowej.
5. Obiekt noclegowy może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku:
– braku dostępnych pokoi,
– gdy Gość nie przestrzega obowiązującego Regulaminu,
– gdy Gość nie dokona wcześniej pełnej zapłaty za dotychczasowy pobyt.

6. Pozostawanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10:00 w pokoju, jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§4 Odpowiedzialność Obiektu noclegowego
1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie ,
– sprawną pod względem technicznym usługę.
3. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, zarządca budynku dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.
4. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
5. Gość hotelowy powinien zawiadomić infolinię i pracownika obsługi o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, niezależnie czy został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem hotelu.

§5 Odpowiedzialność Gości

1. Wszelkie należności wynikające z pobytu Gość reguluje przed lub  w trakcie zameldowania.
2. Brak skorzystania z usługi zamówionej przez Gościa nadal zobowiązuje go do uiszczenia opłaty za daną Usługę.
3. O zaistniałych szkodach powstałych w Obiekcie należy niezwłocznie powiadomić infolinię lub pracownika obiektu.
4. Gość odpowiedzialny jest materialnie za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych będących własnością Obiektu, a także uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia, powstałe z jego winy lub z winy współtowarzyszących osób, czy tez osób odwiedzających. Obiekt ma prawo obciążyć Gościa kosztem powstałych szkód również po jego wyjeździe. Wartość poszczególnych przedmiotów udostępnionych Gościowi podczas pobytu znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Zaproszone przez Gościa osoby mogą przebywać w Pokoju w godzinach 14:00-20:00.
6. Dzieci na terenie Obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
7. Na terenie Obiektu, w tym w pokojach hotelowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Wszystkie pokoje przeznaczone są dla osób niepalących.
8. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w razie zwłoki Gościa w uregulowaniu płatności za usługi.

§6 Usługi hotelu

1. Hotel świadczy bezpłatne usługi w zakresie:
-udostępnienia miejsca parkingowego po jego wcześniejszej rezerwacji,
2. Pytania i uwagi związane z pobytem w Obiekcie Goście mogą kierować bezpośrednio telefonicznie do Infolinii.

3. Infolinia dostępna jest całą dobę.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Obiekcie przez Gościa będą wysyłane na adres wskazany przez Gościa na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres 60 dni.
2. Obiekt może obciążyć Gościa kosztami przechowania rzeczy i jej utrzymania w należytym stanie.

§8 Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU TOPAZ SP. Z O.O. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Kolejowa 3B, NIP: 8231669776. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe
1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
2. Gość jest zobowiązany do kulturalnego, stosownego zachowania w stosunku do personelu hotelowego, jak również w stosunku do innych Gości. Pracownik infolinii Obiektu może odmówić obsłużenia Gościa, który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie.
3. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i podobnych przedmiotów, jeżeli nie stanowią one stałego wyposażenia pokoju hotelowego, a także używanie otwartego ognia w pomieszczeniach. Nie dotyczy to ładowarek do sprzętów elektronicznych.
5. Na terenie Obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, łatwopalnych ani iluminacyjnych.
5. Obiekt nie akceptuje zwierząt.
6. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w umeblowaniu jak i wyposażeniu Pokoju.